ความบันเทิงส่งตรงจากญี่ปุ่นในแอปพลิเคชั่นเดียว

  Globals Profiler (2,253.27 ms) SQL (39 queries in 152.71 ms) Errors (0) Toggle Close
$_GET = array (
);

$_POST = array (
);

$_COOKIE = array (
);

$_SESSION = array (
);

$_SERVER = array (
'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2',
'REQUEST_URI' => '/',
'UNIQUE_ID' => 'WuCIXRv@kIQAAG1VA@UAAAAf',
'HTTP_USER_AGENT' => 'WP Fastest Cache Preload Bot',
'HTTP_HOST' => 'flixerapp.com',
'HTTP_ACCEPT' => '*/*',
'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'deflate, gzip',
'HTTP_REFERER' => 'http://flixerapp.com/',
'HTTP_CACHE_CONTROL' => 'no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0',
'HTTP_CONNECTION' => 'close',
'PATH' => '/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin',
'SERVER_SIGNATURE' => '',
'SERVER_NAME' => 'flixerapp.com',
'SERVER_ADDR' => '27.254.144.138',
'SERVER_PORT' => '80',
'REMOTE_ADDR' => '27.254.144.138',
'DOCUMENT_ROOT' => '/home/flixer/domains/flixerapp.com/public_html',
'REQUEST_SCHEME' => 'http',
'CONTEXT_PREFIX' => '',
'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/flixer/domains/flixerapp.com/public_html',
'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@flixerapp.com',
'SCRIPT_FILENAME' => '/home/flixer/domains/flixerapp.com/public_html/index.php',
'REMOTE_PORT' => '46628',
'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
'REQUEST_METHOD' => 'GET',
'QUERY_STRING' => '',
'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
'PHP_SELF' => '/index.php',
'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1524664413.6229999,
'REQUEST_TIME' => 1524664413,
);

Profiler Initiaded 0.0000 ms 18040 kB
Profiler Noise 0.0310 ms 18041 kB
Profiler Stopped 2,253.2749 ms 76397 kB
0.5350 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'gap_options' LIMIT 1;
0.3271 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'uninstall_plugins' LIMIT 1;
0.2370 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
0.3610 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'WpFastestCacheCDN' LIMIT 1;
0.2449 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'WpFastestCacheExclude' LIMIT 1;
0.7620 [ms]
SELECT wp_users.user_login FROM wp_users INNER JOIN wp_usermeta ON ( wp_users.ID = wp_usermeta.user_id ) WHERE 1=1 AND ( 
( 
( wp_usermeta.meta_key = 'wp_capabilities' AND wp_usermeta.meta_value LIKE '%\"administrator\"%' )
)
) ORDER BY user_login ASC ;
0.4709 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = '_site_transient_timeout_et_core_path' LIMIT 1;
0.3409 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = '_site_transient_et_core_path' LIMIT 1;
0.2699 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = '_site_transient_timeout_et_core_version' LIMIT 1;
0.2649 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = '_site_transient_et_core_version' LIMIT 1;
0.3371 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = '_site_transient_timeout_et_core_needs_old_theme_patch' LIMIT 1;
0.2358 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = '_site_transient_et_core_needs_old_theme_patch' LIMIT 1;
0.2851 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'et_core_page_resource_remove_all' LIMIT 1;
0.2580 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'et_pb_role_settings' LIMIT 1;
0.4468 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'nonce_key' LIMIT 1;
0.1810 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'nonce_salt' LIMIT 1;
0.8881 [ms]
SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 38 LIMIT 1;
0.3700 [ms]
SELECT  wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.ID = 2 AND wp_posts.post_type = 'page' ORDER BY wp_posts.post_date DESC ;
0.6950 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (2) ORDER BY meta_id ASC;
0.5171 [ms]
SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
0.4900 [ms]
SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 173 LIMIT 1;
0.5329 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (173) ORDER BY meta_id ASC;
0.7951 [ms]
SELECT * FROM wp_posts WHERE (post_type = 'page' AND post_status = 'publish')  AND post_parent = 2  ORDER BY wp_posts.post_title ASC LIMIT 0,1;
0.5400 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 2;
0.4549 [ms]
SELECT tr.object_id FROM wp_term_relationships AS tr INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy
IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('2') ORDER BY tr.object_id ASC;
0.5388 [ms]
SELECT  wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.ID IN (83,86,149,1416,1510) AND wp_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND
((wp_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY wp_posts.menu_order ASC ;
0.7269 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (83,1416,86,149,1510) ORDER BY meta_id ASC;
0.5519 [ms]
SELECT  wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.ID IN (2,46,148,1508) AND wp_posts.post_type = 'page' AND ((wp_posts.post_status =
'publish')) ORDER BY wp_posts.post_date DESC ;
0.6731 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (1508,148,46) ORDER BY meta_id ASC;
0.2711 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND t.term_id IN (
3 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
0.2480 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 3;
0.3271 [ms]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1';
0.4251 [ms]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
2.2819 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tt.count > 0
ORDER BY t.name ASC ;
0.3581 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM wp_termmeta WHERE term_id IN (20,19,25,23,24,27,28,26,18,29,21,22) ORDER BY meta_id ASC;
1.1189 [ms]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tt.count > 0
ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
0.3030 [ms]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM wp_termmeta WHERE term_id IN
(30,33,38,40,36,50,32,59,34,37,41,44,51,31,39,42,52,46,48,53,47,49,57,60,35,43,45,54,55,56,58,61,62,63,64,65) ORDER BY meta_id ASC;
0.3891 [ms]
SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 176 LIMIT 1;
133.6529 [ms]
SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (176) ORDER BY meta_id ASC;